Regulamin

 

 Prokonsumencki.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NAUKAPLYWANIA.WAW.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
 6. WARUNKI NABYCIA KARNETU ORAZ ORGANIZACJA ZAJĘĆ PŁYWANIA
 7.  PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. OPINIE O PRODUKTACH
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Sklep Internetowy www.naukaplywania.waw.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.naukaplywania.waw.pl prowadzony jest przez Bożenę Ślusarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SPORT GAMES BOŻENA ŚLUSARCZYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 9371150483, REGON 523048743, , adres poczty elektronicznej: biuro@naukaplywania.waw.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 501 764 363.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.6. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym karnet na zajęcia nauki pływania, tj. imienny dokument stwierdzający prawo wstępu na zajęcia przez uczestnika wskazanego w treści karnetu, będący lub mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.naukaplywania.waw.pl.
1.4.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – BOŻENA ŚLUSARCZYK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPORT GAMES BOŻENA ŚLUSARCZYK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 9371150483, REGON 523048743, adres poczty elektronicznej: biuro@naukaplywania.waw.pl.
1.4.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.1.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem określenia Produktu, tj. wyboru rodzaju zajęć przez Klienta, których ma dotyczyć karnet. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wyborze rodzaju zajęć, (2) po wyborze stopnia zaawansowania oraz grupy (a w niektórych przypadkach także dnia tygodnia, instruktora oraz innych warunków karnetu), (3) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego Klienta, sposób płatności, a także imię i nazwisko uczestnika zajęć. W przypadku chęci otrzymania faktury, Klient powinien podać także następujące dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem – także nazwa firmy i numer NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.2. Newsletter – na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naukaplywania.waw.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany został w pkt. 6 Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach i opłatach, jeżeli występują, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu i dokonaniu płatności zgodnie z pkt. 4.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.
4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.2.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
4.2.2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia, nie później niż 5 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć, których miał dotyczyć zakupiony karnet.
4.2.3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w przypadku płatności poprzez Przelewy24 jest skuteczne dokonanie płatności w tym systemie.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

5.1. Na podstawie Umowy Sprzedaży Klientowi wydany zostaje Produkt, tj. karnet uprawniający do udziału w zajęciach wybranych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z warunkami organizacji zajęć wskazanymi w punkcie 6. Regulaminu oraz na stronach Sklepu Internetowego, szczególnie w zakładkach informacyjnych „Porady” oraz „Pytania
i odpowiedzi”, a także zgodnie z regulaminami korzystania z pływalni, które dostępne są w zakładce „Baseny”. Informacje te stanowią integralną część Umowy Sprzedaży i Klient powinien zapoznać się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
5.2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację zajęć w ramach karnetu (dalej jako: „Organizator”) jest Sprzedawca, który przy prowadzeniu zajęć może posługiwać się wybranymi samodzielnie przez siebie osobami trzecimi, działającymi w charakterze jego pomocników i podwykonawców.
5.3. Sprzedawca wydaje Klientowi karnet uprawniający do wstępu na zajęcia poprzez przesłanie go w formie elektronicznej na podany przez Klienta w Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Wydanie karnetu następuje w terminie 2 Dni Roboczych od dokonania płatności przez Klienta, tj. od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy. Klientowi zaleca się pobranie oraz wydrukowanie karnetu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
5.4. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, karnet uprawnia do korzystania z objętych nim usług wyłącznie w okresie zajęć, dla którego został zakupiony przez Klienta (czas ważności karnetu). Oznacza to, że Klient nie ma możliwości wstępu na zajęcia przypadające po upływie czasu ważności jego karnetu, z zastrzeżeniem, że jeśli dostępne są wolne miejsca, to Klient może zakupić nowy karnet na kolejny okres zajęć w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

6. WARUNKI NABYCIA KARNETU ORAZ ORGANIZACJA ZAJĘĆ PŁYWANIA

6.1. Zakupiony karnet upoważnia do wstępu na zajęcia na wskazanym obiekcie sportowym zgodnie ze szczegółowymi warunkami karnetu (np. miejsce, okres zajęć, instruktor) wybranymi przez Klienta podczas jego zakupu oraz wskazanymi dodatkowo w potwierdzeniu Zamówienia wysłanym zgodnie z pkt. 3.3.2 Regulaminu.
6.2. Karnet ma charakter imienny, tj. upoważnia do wstępu na zajęcia wyłącznie wskazanego w jego treści uczestnika. Uczestnikiem może być małoletni mieszczący się w wybranej przez Klienta grupie wiekowej zajęć, w przypadku którego Klient występuje jako jego rodzic, opiekun prawny lub inny przedstawiciel ustawowy.
6.3. Nabycie karnetu następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu, w którym konieczne jest wybranie przez Klienta szczegółowych warunków karnetu, m. in. basenu, wieku dziecka, dnia tygodnia, instruktora.
6.4. Organizator nie jest uprawniony do przeprowadzania badań medycznych uczestników zajęć. Klient, tj. rodzice lub opiekun prawny małoletniego uczestnika, powinien we własnym zakresie przed rozpoczęciem zajęć skonsultować się z właściwym lekarzem. Zapisując małoletniego uczestnika na zajęcia, Klient zapewnia Organizatora oraz prowadzących zajęcia, że stan zdrowia uczestnika nie stwarza przeciwwskazań dla jego udziału w zajęciach. Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany, która może stanowić przeszkodę dla dalszego udziału uczestnika w zajęciach.
6.5. Klient powinien wydrukować przesłany w formie elektronicznej karnet i okazać go przed zajęciami prowadzącemu lub innej osobie upoważnionej przez Organizatora.
6.6. Karnet uprawniający do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora zawiera poniższe informacje: cenę łączną karnetu za wszystkie zajęcia, okres ważności karnetu, liczbę zajęć, terminy zajęć (data i godzina każdej jednostki zajęciowej), imię i nazwisko uczestnika zajęć.
6.7. Karnet upoważnia do uczestniczenia wyłącznie w zajęciach, które zostały wskazane w złożonym Zamówieniu. Karnet nie upoważnia do indywidualnej zmiany zajęć przez Klienta bez wyraźnej, uprzedniej zgody Organizatora.
6.8. Organizator udostępnia na stronie Sklepu Internetowego elektroniczny system zgłaszania nieobecności i wyboru odrabianych zajęć najwcześniej w terminie od 21 dni i najpóźniej do 24 godzin do planowanej nieobecności.
6.9. W sytuacji gdy Klient, z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed rozpoczęciem zajęć nie poinformował Organizatora z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem o przewidywanej nieobecności, możliwość zgłaszania odrabiania zajęć jest wyłączona.
6.10. O chęci odrabiania zajęć lub nieobecności należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym uczestnictwem w zajęciach poprzez skorzystanie z modułu zgłaszania nieobecności i odrabiania zajęć dostępnego pod adresem: https://naukaplywania.waw.pl/odrabianie/. W module należy podać numer ID aktualnego karnetu oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. Potwierdzenie odwołania zajęć lub możliwości odrabiania zajęć w innym terminie następuje w formie wiadomości mailowej, którą Klient otrzymuje na podany wcześniej adres poczty elektronicznej. Zaakceptowanie zmiany automatycznie nanoszone są na karnet.
6.11. W przypadku braku poinformowania Organizatora o chęci odwołania zajęć lub zmiany terminu zajęć na co najmniej 24 godziny przed planowym terminem zajęć,, zajęcia uznaje się za przeprowadzone i w konsekwencji odjęte zostają od puli zajęć dostępnej w ramach karnetu Klienta.
6.12. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych raz w tygodniu według harmonogramu.
6.13. Cena karnetu nie obejmuje dodatkowych atrakcji (sauna, jacuzzi).
6.14. Normy w zakresie przepisów bezpieczeństwa ograniczają liczbę dzieci korzystających w jednym czasie z pływalni i uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń oraz okazanie potwierdzenia wpłaty.
6.15. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora (w szczególności spowodowanych awarią, zamknięciem obiektu sportowego itd.), Organizator zobowiązuje się do zapewnienia zajęć w innym terminie, lub w innym obiekcie, z innym instruktorem lub w innej grupie. O przewidywanych zmianach Organizator zobowiązuje się poinformować uczestników niezwłocznie poprzez udostępnienie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w zgłoszeniu lub przesłanie na wskazany przez Klienta numer telefonu wiadomości SMS.
6.16. W przypadku odrabiania zajęć oraz zmiany terminu zajęć z inicjatywy Klienta, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak miejsc w danej grupie lub całkowitą niemożliwość odrabiania zajęć w wybranym terminie.
6.17. Odrabianie zajęć lub zmiana terminu zajęć z inicjatywy Klienta na zasadach wskazanych w punktach poprzedzających nie skutkuje w żadnym razie przedłużeniem okresu zajęć (czasu ważności karnetu), dla których został zakupiony karnet Klienta. Odrabianie lub zmiana terminu zajęć możliwa jest wyłącznie w ramach czasu ważności posiadanego karnetu.
6.18. Żadne postanowienie niniejszego punktu 6. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Organizatora za nienależyte spełnienie świadczenia lub prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
7.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
7.2.1. pisemnie na adres: ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna;
7.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naukaplywania.waw.pl.
7.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
7.5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
7.7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
7.7.1. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7.7.2. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
7.8. Zawarte w punkcie 7.7.2. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy , którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentóart..in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzina–h 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 9.7 oraz kosztów określonych w pkt. 9.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
9.1.1. pisemnie na adres: ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna;
9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naukaplywania.waw.pl;
9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 14 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.
9.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
9.6.1. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
9.8. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
10.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
10.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
10.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. OPINIE O PRODUKTACH

11.1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie umożliwia wystawiania ani nie udostępnia opinii wystawionych przez Klientów o Produktach.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Zmiana Regulaminu:
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności, rozszerzenia działalności gospodarczej Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w pkt. 9.8 Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy.
12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

SPORT GAMES BOŻENA ŚLUSARCZYK
ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna
naukaplywania.waw.pl
biuro@naukaplywania.waw.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Prokonsumencki.pl