Regulamin zajęć

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Niniejszy regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny.

W celu zawarcia umowy z organizatorem klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć z organizatorem umowę w oparciu o niniejszy regulamin.

Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji klienta stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

Udostępnia się niniejszy regulamin na stronie internetowej: www.naukaplywania.waw.pl. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

Organizator deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Organizator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

Klient w sytuacji sporu z organizatorem ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, mediację, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

I Definicje

Ilekroć w regulaminie pojawią się poniższe określenia, należy rozumieć je następująco:

 1. Organizator – Daniel Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sport Games” z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 6611314570, REGON 015821403, wpisany do CEIDG;
 2. Klient lub użytkownik – osoba zawierająca umowę na odległość z organizatorem o świadczenie usług;
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach zorganizowanych przez organizatora na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
 5. Zajęcia – zajęcia sportowe nauki pływania prowadzone przez organizatora zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu;
 6. Kurs – cykl następujących po sobie zajęć (jednostek zajęciowych), odbywających się na warunkach wskazanych w zamówieniu złożonym przez klienta oraz w karnecie,
 7. Karnet – dostarczany drogą elektroniczna do klienta dokument, potwierdzający dane w zakresie warunków uczestniczenia w zajęciach oraz uprawniający do uczestnictwa w określonych w jego treści zajęciach.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zajęć nauki pływania oraz właścicielem strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl, za pomocą której zawierana jest umowa na odległość o świadczenie usług, jest Daniel Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sport Games” z siedzibą w Nowa Iwiczna, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 6611314570, REGON 015821403, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Przedmiotem działalności organizatora jest prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci.
 3. Zajęcia są organizowane w poniższych obiektach sportowych: Basen OSiR Ochota, Rokosowska 10, Warszawa, Basen Delfin OSiR Wola, Kasprzaka 1/3, Warszawa, Basen Pingwin OSiR Bemowo, ul. Oławska 3a, CS-R WUM, ul. Księcia Trojdena 2C Warszawa.
 4. Obiekty wymienione w punkcie 3 mają swoje wewnętrzne regulaminy, normy bhp oraz przepisy przeciwpożarowe. Powyższe są aktami normującymi stosunki wewnętrzne instytucji, które je ustanowiły, dlatego korzystający z tych obiektów są zobowiązani do bezwzględnego ich przestrzegania podczas przebywania na terenie tych obiektów.
 5. Organizator zawiera umowę o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl. Użytkownik zawiera umowę na odległość z organizatorem za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora.

 

III. Nabycie karnetu

 1. Karnet upoważnia do wstępu na zajęcia na danym obiekcie sportowym.
 2. Klient może nabyć karnet poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Koszt karnetu określa cennik udostępniony przez organizatora.
 4. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej www.naukaplywania.waw.pl. są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Informacje o usługach świadczonych przez organizatora oraz karnetach prezentowane na stronie internetowej www.naukaplywania.waw.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 6. Wysłanie zgłoszenia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną organizatorowi przez klienta.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana cennika nie dotyczy umów już zawartych.
 8. W celu nabycia karnetu należy w dostępnym na stronie internetowej formularzu wybrać: basen, wiek dziecka, dzień tygodnia, instruktora.
 9. Następnie na stronie internetowej organizatora pojawi się informacja w formie tabeli o ilości wolnych miejsc w danej grupie. W celu pomyślnego zawarcia umowy należy wybrać jedne z proponowanych zajęć i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
 10. Na formularzu należy również uzupełnić informacje w przedmiocie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
 11. Organizator nie jest uprawniony do przeprowadzania badań medycznych uczestników zajęć. Rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich uczestników powinni we własnym zakresie przed rozpoczęciem zajęć skonsultować się z właściwym lekarzem.
 12. W celu sfinalizowania procedury zamówienia klient powinien kliknąć przycisk ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
 13. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym na podany w zgłoszeniu klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wstępną rezerwację wraz z danymi do przelewu. W przypadku niezaksięgowania na naszym rachunku bankowym w ciągu 24h płatności zgłoszenie takie może zostać usunięte.
 14. W przypadku wyboru płatności poprzez Przelewy24 pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie danych płatnika, które można edytować. Po kliknięciu przycisku ZAPŁAĆ klient przekierowany zostanie na stronę Przelewy24 i tam powinien postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Natychmiast po poprawnie zakończonym procesie płatności system rezerwacji na podany w zgłoszeniu klienta adres e-mail wysyła wiadomość z linkiem do karnetu w PDF.
 15. Klient powinien dokonać zapłaty ceny w terminie wskazanym we wstępnej rezerwacji.
 16. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym organizatora
 17. Klient jest uprawniony określić formy rachunku (paragon lub faktura VAT). Klient określa formę rachunku najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.
 18. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy organizatora podany we wstępnej rezerwacji. Jeżeli Klient dokonuje rezerwacji na zajęcia, które odbywają się w takim terminie, że płatność za zajęcia nie zostałaby zaksięgowana na rachunku bankowym organizatora jeszcze przed rozpoczęciem tych zajęć, płatność za zajęcia może być dokonana tylko przy użyciu metody płatności przelewy24.
 19. Klient powinien wydrukować przesłany w formie elektronicznej karnetu i okazać go przed zajęciami prowadzącemu lub innej osobie upoważnionej przez organizatora.
 20. Karnet uprawniający do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez organizatora zawiera poniższe informacje: cenę łączną karnetu za wszystkie usługi, okres ważności karnetu, liczbę zajęć, terminy zajęć (data i godzina każdej jednostki zajęciowej),imię i nazwisko uczestnika zajęć.
 21. Karnet upoważnia do uczestniczenia wyłącznie w zajęciach, które zostały wskazane w złożonym zamówieniu. Karnet nie upoważnia do samowolnej zmiany zajęć przez klienta.
 22. Ewentualna zamiana lub odrabianie zajęć stanowi zmianę warunków umowy i następuje za zgodą obu stron. Postępowanie w powyżej wskazanym zakresie regulują dalsze postanowienia niniejszego regulaminu.

 

IV Organizacja zajęć pływania

 1. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych raz tygodniu według harmonogramu.
 2. Cena karnetu nie obejmuje dodatkowych atrakcji (sauna, jacuzzi).
 3. Klient może wykupić w kasie obiektu sportowego dodatkowe atrakcje (sauna, jacuzzi). Koszt dodatkowych atrakcji jest podany w cenniku obowiązującym na danym obiekcie sportowym.
 4. Normy w zakresie przepisów bezpieczeństwa ograniczają liczbę dzieci korzystających w jednym czasie z pływalni i uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń oraz okazanie potwierdzenia wpłaty.
 5. Po uprzednim poinformowaniu klienta, organizator może zmienić termin lub miejsce lub instruktora prowadzącego zajęcia na inne niż wynikające ze zgłoszenia w formularzu. W przypadku zmiany warunków i terminu zajęć, z przyczyn leżących po stronie organizatora, klient może, bez wskazania powodu, odstąpić od umowy i zrezygnować z dalszego uczestniczenia w zajęciach. W takich sytuacjach organizator zwróci klientowi kwotę za wszystkie niezrealizowane jeszcze zajęcia.
 6. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (w szczególności spowodowanych awarią, zamknięciem obiektu sportowego itd.), organizator zobowiązuje się do zapewnienia zajęć w innym terminie, lub w innym obiekcie, lub z innym instruktorem, lub w innej grupie. O przewidywanych zmianach organizator zobowiązuje się poinformować uczestników niezwłocznie poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej organizatora lub/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres klienta podany w zgłoszeniu lub/ oraz przesłanie na wskazany przez klienta numer telefonu wiadomości SMS.
 7. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę warunków realizacji świadczenia w zakresie wskazanym w pkt. 5 i pkt. 6 mogą odstąpić od umowy, a organizator zwróci im niezwłocznie kwotę za zajęcia, w których nie będą uczestniczyć.
 8. Organizator zapewnia wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów pływania. Obecność instruktorów nie zwalnia opiekunów uczestników od zachowania nadzoru nad małoletnimi uczestnikami zajęć wobec których ustawowo bądź umownie są zobowiązani do nadzoru.
 9. Zgodnie z art. 426 oraz art. 427 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Do naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, obowiązana jest ta osoba, która z mocy ustawy lub umowy zobowiązana jest do nadzoru nad tą osobą.

 

V Odrabianie nieobecności na zajęciach

 1. Odrabianie zajęć w innej grupie niż wskazanej w zamówieniu z wniosku klienta stanowi zmianę warunków świadczenia usług.
 2. Organizator nie ma obowiązku prawnego wyrażania zgody na zmianę warunków zawartej umowy o świadczenie usług następującą na wniosek klienta.
 3. Elektroniczny system zgłaszania nieobecności umożliwiający zmianę warunków świadczenia usług na wniosek klienta stanowi dobrą wolę organizatora.
 4. System elektroniczny jest czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Organizator udostępnia na stronie internetowej elektroniczny system zgłaszania nieobecności i wyboru odrabianych zajęć najwcześniej w terminie do 6 dni i najpóźniej do 24 h do planowanej nieobecności http://www.naukaplywania.waw.pl/odrabianie.
 6. W sytuacji gdy klient, z powodu przyczyn leżących po stronie klienta nie poinformował przed rozpoczęciem zajęć z minimum 24 – godzinnym wyprzedzeniem o przewidywanej nieobecności, możliwość zgłaszania odrabiania zajęć jest wyłączona.
 7. Opcjonalnie informacje o przewidywanej nieobecności klient może zgłaszać drogą mailową na adres organizatora.
 8. Zmiana warunków umowy polegająca na zamianie grupy zajęciowej na wniosek klienta zgłaszana drogą mailową jest możliwa pod warunkiem ich otrzymania przez organizatora w dzień roboczy w godzinach 17.00 – 20.00.
 9. Zgłoszenia dokonywane w dni ustawowo wolne od pracy uważane są za przyjęte w najbliższy dzień pracy biura o godzinie 17:00.
 10. W przypadku zgłoszeń dokonanych poprzez e-mail w sytuacji, gdy zgłoszenie nastąpiłoby w dzień wolny od pracy, po godzinach pracy biura a odwoływane zajęcia przypadałyby w pierwszy dzień roboczy pracy biura w którym organizator przyjąłby wiadomość zgłoszenia klienta nie uważa się za przyjęte.

 

VI Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu lub czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub listownie na adres organizatora.
 2. Klient będący jednocześnie konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Organizator potwierdza klientowi będącemu jednocześnie konsumentem otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego odebraniu. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy wysyłaniu zgłoszenia lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez klienta będącego konsumentem, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient będący jednocześnie konsumentem, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

VII. Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie trwania kursu, z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia. Prawo wypowiedzenia niniejszej umowy strony wykonują poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Za świadczone usługi oraz korzystanie z rzeczy należy się stronie odpowiednie wynagrodzenie.
 2. Oświadczenie woli, które ma być złożone drugiej stronie jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią.
 3. W sytuacji wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, zwrot poniesionych kosztów zostanie każdorazowo rozliczony przez strony indywidualnie, z uwzględnieniem czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia i kryterium wzajemnego spełnienia świadczeń.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta, organizator w ramach rozliczenia indywidualnego, wystawi rachunek uwzględniający poniesione przez siebie koszty w związku z częściową realizacją świadczenia na rzecz klienta oraz uiszczone wpłaty i dokona potrąceń z wpłaconej kwoty w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych.

 

VIII. Procedura reklamacyjna

 1. Odpowiedzialność organizatora z tytułu świadczonych usług określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec klienta będącego konsumentem na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia), z zastrzeżeniem że w przypadku świadczenia usług właściwe przepisy stosuje się odpowiednio.
 3. Wszelkie roszczenia reklamacyjne klienta powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby organizatora lub adres e-mail organizatora.
 4. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko klienta, rodzaj uchybienia (wady), propozycje sposobu rozpatrzenia reklamacji, adres na który powinna zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni liczonych od momentu doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

IX Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator świadczy bezpłatne usługi elektroniczne.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, włączona obsługa języka JavaScript,. Zalecana rozdzielczość monitora powyżej 1024 px. Usługodawca informuje, że używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony internetowej, zaleca się je wszystkie wyłączyć.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz przestrzegania netykiety.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy organizatorem a użytkownikiem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 6. Organizator świadczy następujące usługi elektroniczne: elektroniczny formularz do nabywania karnetu, elektroniczny system zgłaszania nieobecności.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną.
 8. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: organizatora, w tytule wiadomości podając „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 9. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane: nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych, nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 11. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie transmisji.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

X Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z uwagi na zmiany w prawie powszechnie obowiązującym oraz z powodu zmiany w polityce działalności przedsiębiorstwa organizatora.
 2. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy organizatorem a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy organizatorem a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1]Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę organizatora.
 5. Serwis, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Serwis nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Serwisu pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 lipca 2016 roku.

 

Nad zgodnością regulaminu z prawem czuwa Pravna.pl