logo

Regulamin – www.naukaplywania.waw.pl

I.    Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej:
a) Organizator – Daniel Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sport Games” z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 6611314570, REGON 015821403, wpisany do CEIDG;
b) Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach zorganizowanych i prowadzonych przez organizatora lub prowadzonych przez osoby upoważnione przez organizatora, w szczególności przez instruktorów;
c) Klient – osoba zawierająca umowę z organizatorem o świadczenie usług określonych na stronie internetowej organizatora będąca jednocześnie uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego uczestnika;
d) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
e) Zajęcia – zajęcia sportowe nauki pływania prowadzone na jednym z obiektów sportowych, z udziałem dzieci w wieku określonym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.naukaplywania.waw.pl, prowadzone przez organizatora lub przez osoby upoważnione przez organizatora, w szczególności przez instruktorów;
f) Kurs – cykl następujących po sobie zajęć (jednostek zajęciowych), odbywających się na warunkach i terminach wskazanych w karnecie,
g) Karnet – wydrukowany przez klienta dokument, zawierający dane w zakresie warunków uczestniczenia w zajęciach oraz  uprawniający do uczestnictwa w określonych w jego treści zajęciach.

II.    Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć nauki pływania oraz właścicielem strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl, za pomocą której sprzedawane są karnety na zajęcia jest Daniel Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sport Games” z siedzibą w Nowa Iwiczna, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 6611314570, REGON 015821403, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2. Przedmiotem działalności organizatora jest edukacja sportowa, w tym prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowego www.naukaplywania.waw.pl.
3. Zajęcia pływania są organizowane w poniższych obiektach sportowych:

a. Basen OSiR Ochota, Rokosowska 10, Warszawa,
b. Basen Delfin OSiR Wola, Kasprzaka 1/3, Warszawa,
c. Basen Pingwin OSiR Bemowo, ul. Oławska 3a, Warszawa.

4. Każdy z obiektów wymienionych w punkcie 3 a-c ma swój wewnętrzny regulamin, w tym posiada także unormowania w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, regulaminy są aktami normującymi stosunki wewnętrzne instytucji, które je ustanowiły, dlatego korzystający z tych obiektów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższych regulaminów podczas przebywania na terenie tych obiektów, o ile normy te nie są w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi.
5. Zaleca się, aby korzystający z wyżej wymienionych obiektów zapoznali się z wewnętrznymi regulaminami obiektów sportowych wymienionych w punkcie 3 a-c.
6. Niniejszy regulamin określa zasady nabywania karnetów i warunki uczestnictwa na zajęciach nauki pływania oraz pozostałe kwestie związane z realizacją zajęć.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III.    Karnet

1. Karnet upoważniający do wstępu na zajęcia klient nabywa za pośrednictwem strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl.
2. Klient może nabywać karnety poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Koszt karnetu określa cennik oraz polityka karnetu udostępniane przez organizatora. Cennik oraz polityka karnetu określają także politykę promocyjną i rabatową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i polityki karnetu. Zmiana cennika lub/ oraz  polityki karnetu nie dotyczy umów już zawartych.
5. W celu nabycia karnetu należy w dostępnym na stronie internetowej formularzu wybrać preferowane dane w przedmiocie:

a. Basenu,
b. Wieku dziecka,
c. Dnia tygodnia,
d. Instruktora.

6. Po określeniu powyższych danych na stronie internetowej pojawi się informacja w formie tabeli o ilości wolnych miejsc w danej grupie. W celu pomyślnego zakupu karnetu należy wybrać jedne z proponowanych zajęć i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. W celu sfinalizowania procedury zamówienia klient powinien zaakceptować przesłane informacje oraz politykę karnetu i kliknąć przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
7. Następnie po pomyślnym uzupełnieniu formularza na stronie internetowej na podany w zgłoszeniu klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wstępną rezerwację.
8. Na formularzu należy również uzupełnić informacje w przedmiocie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Mając na względzie zdrowie i dobre samopoczucie uczestników zajęć, organizator prosi opiekunów o zgodne z prawdą oświadczenia w tym zakresie.
9. Organizator informuje klienta o warunkach sanitarnych panujących na danym obiekcie w celu weryfikacji przez klienta, czy stan zdrowia uczestnika, w szczególności małoletniego uczestnika,  pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
10. Organizator nie jest uprawniony do przeprowadzania badań medycznych w tym zakresie, dlatego zaleca się, aby rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich uczestników we własnym zakresie przed rozpoczęciem zajęć skonsultowali się z właściwym lekarzem.
11. Informacje o karnetach upoważniających do uczestniczenia na zajęciach prezentowane na stronach internetowych www.naukaplywania.waw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
12. Wybór zajęć i złożenie zamówienia przez klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną organizatorowi zajęć przez kupującego.
13. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego otrzymania zapłaty za zajęcia przez Organizatora lub nadesłania na adres biuro@naukaplywania.waw.pl wygenerowanego przez bank Klienta potwierdzenia dokonania przelewu.
14. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przez klienta. Klient jest proszony o zgłoszenie chęci otrzymania faktury VAT niezwłocznie po dokonaniu przelewu w przypadku wyboru tej formy płatności, najpóźniej w terminie do 7 dni od zaksięgowania należności.
15. Organizator zajęć umożliwia następujące formy płatności:

a. Płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy,
b. Inny uzgodniony z klientem sposób.

16. Klienci są proszeni o wydrukowanie przesłanego w formie elektronicznej karnetu i okazanie go przed zajęciami prowadzącemu lub innej osobie upoważnionej przez organizatora. Nabycie karnetu oznacza wykupienie zajęć w określonej grupie. Karnet upoważnia do uczestniczenia wyłącznie w zajęciach, które zostały wskazane w złożonym zamówieniu. Karnet nie upoważnia do uczestniczenia w zajęciach innych, niż te wskazane w jego treści.
17. Punkt 13 niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku wyboru przez Klienta formy określonej w punkcie 15 a

IV.    Organizacja zajęć pływania

1. Zajęcia grupowe odbywają się raz tygodniu na podstawie i według harmonogramu.
2. Karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach określonych w karnecie, zgodnie ze złożonym zamówieniem poprzez formularz. Pozostałe atrakcje niezwiązane z zajęciami (sauna, jacuzzi) są płatne dodatkowo.
3. W kasie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia, istnieje możliwość wykupienia dodatkowych atrakcji (sauna, jacuzzi). Koszt dodatkowych atrakcji jest podany w cenniku obowiązującym na danym obiekcie sportowym.
4. Ze względu na bezwzględnie obowiązujące normy w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz inne właściwe przepisy, liczba osób korzystająca w jednym czasie z pływalni, w szczególności liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń oraz, w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu, okazanie potwierdzenia wpłaty.
5. W związku z tym, że karnet upoważnia do wstępu na określony cykl zajęć (określona grupa wiekowa, termin i miejsce zajęć, instruktor) w przypadku nieobecności dziecka w zajęciach swojej grupy nie jest możliwe uczestniczenie w zajęciach innej grupy (w innym terminie, na terenie innego obiektu, u innego instruktora). W każdej grupie prowadzony jest inny cykl zajęć, dostosowany odpowiednio do wieku i umiejętności uczestnika, dlatego zmiana grupy byłaby również niekorzystna dla uczestnika zajęć.
6. Po uprzednim poinformowaniu klienta, organizator może zmienić termin lub miejsce lub instruktora prowadzącego zajęcia na inne niż wynikające ze zgłoszenia w formularzu. W przypadku zmiany warunków i terminu zajęć leżących po stronie organizatora, klient może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy i zrezygnować z dalszego uczestniczenia w zajęciach. W takich sytuacjach organizator zwróci klientowi kwotę za wszystkie niezrealizowane jeszcze zajęcia, jeśli jakakolwiek kwota została uiszczona. Rozliczenie kwoty za zajęcia, o których mowa powyżej, następuje zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz polityce karnetu.
7. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (w szczególności spowodowanych awarią, zamknięciem obiektu sportowego itd.), organizator zobowiązuje się do zapewnienia zajęć w innym terminie, lub w innym obiekcie, lub z innym instruktorem, lub w innej grupie. O przewidywanych zmianach organizator zobowiązuje się poinformować uczestników niezwłocznie poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej organizatora lub/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres klienta podany w zgłoszeniu lub/ oraz przesłanie na wskazany przez klienta numer telefonu wiadomości SMS.
8. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę warunków realizacji świadczenia w zakresie wskazanym w pkt. 6 i pkt. 7 mogą odstąpić od umowy i tym samym zrezygnować z uczestniczenia w zajęciach przeprowadzanych w innym terminie, lub w innym obiekcie, lub z innym instruktorem, lub w innej grupie, a organizator zwróci im niezwłocznie kwotę za zajęcia, w których nie będą uczestniczyć, o ile jakakolwiek kwota została uiszczona. Rozliczenie kwoty za zajęcia, o których mowa powyżej, następuje zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz polityce karnetu.
9. Zaleca się, aby klienci regularnie sprawdzali informacje dostępne na stronie internetowej www.naukaplywania.waw.pl lub/oraz wiadomości przesyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub/oraz przesłane wiadomości SMS na podany przez klienta numer telefonu. Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej oraz/ lub przesyła na podane adresy e-mail oraz/lub przesyła na podane numery telefonu wiadomości SMS informacje dotyczące w szczególności zmian w zakresie terminu, miejsca zajęć.
10. Organizator zapewnia wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów pływania, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników zajęć. Obecność instruktorów nie zwalnia opiekunów uczestników od zachowania zasad elementarnej ostrożności i nadzoru nad małoletnimi uczestnikami zajęć wobec których ustawowo bądź umownie są zobowiązani do nadzoru.
11. Zgodnie z art. 426 oraz art. 427 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Do naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, obowiązana jest ta osoba, która z mocy ustawy lub umowy zobowiązana jest do nadzoru nad tą osobą.

V.    Nieobecność na zajęciach

1. W celu usprawnienia możliwości swobodnego odbywania zajęć przez uczestników, przygotowaliśmy dla klientów elektroniczny system zgłaszania nieobecności i wyboru odrabianych zajęć.
2. System elektroniczny jest czynny całą dobę, więc korzystanie z niego ułatwia znacznie dokonywanie zgłoszeń oraz wyboru odrabiania zajęć, do czego zachęcamy.
3. W celu skorzystania z elektronicznego systemu odrabiania zajęć należy skorzystać z linka dostępnego na stronie pomiędzy 6 dni a 24h do planowanej nieobecności:
http://naukaplywania.waw.pl/odrabianie
4. W sytuacji gdy klient lub uczestnik, z powodu przyczyn leżących po stronie uczestnika lub klienta, nie uczestniczył w zajęciach i nie poinformował w ogóle lub nie poinformował przed rozpoczęciem zajęć z minimum jednodniowym wyprzedzeniem o przewidywanej nieobecności, zwrot wpłaty za niezrealizowane zajęcia się nie należy. Organizacja zajęć nauki pływania jest usługą świadczoną przez organizatora i oznacza to, że przygotowanie każdych zajęć generuje konieczność ponoszenia stałych kosztów przez organizatora i pozostawanie przez niego w gotowości do wykonania świadczenia. Powyższe, w świetle obowiązujących przepisów, oznacza, że świadczenie ze strony organizatora zostało spełnione, a tym samym koszty zostały poniesione, stąd nieskorzystanie ze świadczenia przez uczestnika lub klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaty w tym zakresie.
5. W sytuacji gdy klient lub uczestnik, z powodu przyczyn leżących po stronie uczestnika lub klienta, nie może uczestniczyć w zajęciach i poinformował o przewidywanej nieobecności z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć, rozliczenie następuje zawsze po indywidualnym uzgodnieniu z klientem. Organizator, za zgodą klienta, może zaproponować rozliczenie nieobecności uczestnika polegające na obniżeniu ceny kolejnego karnetu o 10 zł za każde zajęcia.
6. Informacje o przewidywanej nieobecności można również przesyłać drogą mailową na adres organizatora. Biuro organizatora jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20:00.
7. Informacja o której mowa powyżej oznacza, że organizator w godzinach 17:00-20:00 odbiera korespondencję e-mail i wszystkie nadesłane wcześniej zgłoszenia jak również zgłoszenia dokonane w godzinach pracy biura o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, uważane są za odebrane w godzinach pracy biura.
8. Zgłoszenia dokonywane w dni ustawowo wolne od pracy uważane są za przyjęte w najbliższy dzień pracy biura o godzinie 17:00, a więc godzinie w której biuro organizatora rozpoczyna pracę.
9. Mając na uwadze powyższe, zaleca się klientom korzystanie z elektronicznego systemu odrabiania zajęć z uwagi na fakt, że w przypadku przeniesienia zajęć poprzez system zajęcia będą mogły być odrobione zgodnie ze zleceniem. W przypadku zgłoszeń dokonanych metodą tradycyjną, tj. poprzez e-mail w sytuacji gdy zgłoszenie nastąpiłoby w dzień wolny od pracy, po godzinach pracy biura a odwoływane zajęcia przypadałyby w pierwszy dzień roboczy pracy biura w którym organizator przyjąłby wiadomość ( zgodnie z pkt 6 informującym o godzinach oraz czasie otwarcia biura organizatora) zgłoszenia klienta nie uważa się za przyjęte, w związku z niedopełnieniem obowiązków określonych w pkt 4 oraz 5 co w tej sytuacji powoduje brak możliwości przeniesienia zajęć na wskazany przez klienta termin oraz nie przysługuje klientowi rozliczenie nieobecności określone w pkt 4.
10. Organizator mając na uwadze najwyższy standard świadczonych usług, w oparciu o powyższe uregulowania w przypadku zaistnienia opisanej sytuacji jak również innych sytuacji, które mogłyby powodować nieporozumienia pomiędzy organizatorem oraz klientem deklaruje rozwiązanie sytuacji w sposób indywidualnie uzgodniony z klientem w oparciu o regulamin pływalni oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

VI.    Odstąpienie od umowy i rezygnacja z dalszego uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnik może w każdej chwili odstąpić od zawartej umowy i tym samym zrezygnować z dalszego uczestnictwa w zajęciach bez podawania przyczyny.
2. W celu uniknięcia ewentualnych sporów, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i tym samym rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach powinno być złożone w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny pod adresem: odstąpienie.
3. Organizator realizuje zwrot ceny odpowiednio dla uczestników rezygnujących z przyszłych zajęć. Należna kwota jest zwracana zgodnie z warunkami świadczonych usług zawartych w polityce karnetu, na które klient wyraził zgodę i zaakceptował przy zapisie na zajęcia.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji gdy świadczenie usług rozpoczętych za zgodą klienta lub uczestnika, miało miejsce przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia nie powoduje zwrotu wzajemnych świadczeń w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń następuje wówczas zgodnie z warunkami świadczenia usług zawartych w polityce karnetu, o czym szczegółowo mówi pkt 3 powyżej.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji gdy świadczenie usług rozpoczętych za zgodą klienta lub uczestnika, nie będzie miało miejsca przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpienie od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia powoduje zwrot wzajemnych świadczeń w stanie niezmienionym.

VII.    Polityka prywatności
1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl jest organizator.
2. Strona internetowa  www.naukaplywania.waw.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl.
6. Klient podaje swoje dane osobowe lub dane osobowe uczestnika zajęć potrzebne do nabycia karnetu dobrowolnie.
7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
8. W celu realizacji tych uprawnień klient może skontaktować się z administratorem wysyłając e-mail na adres: biuro@naukaplywania.waw.pl lub listownie na adres: Sport Games, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna

VIII.    Polityka cookies

1. Witryna www.naukaplywania.waw.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez klienta.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową klienta na jego komputerze, pozwalające na identyfikację klienta oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji klienta bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
4. Witryna www.naukaplywania.waw.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a. stałe,
b. analityczne,
c. zewnętrzne.

IX.    Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy organizatorem a klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Użytkownicy mogą kontaktować się z organizatorem w następujący sposób:

a. e-mail: biuro@naukaplywania.waw.pl
b. telefon: 501764363
c. pisemnie na adres: Sport Games, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej. Niniejszy regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
3. Nazwa strony internetowej www.naukaplywania.waw.pl oraz wszelkie materiały na niej się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody organizatora jest zabronione.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.10.2013 roku.


ile kosztuje nauka pływania cennik pływanie dzieci zdjęcia galeria zdjęć z dziećmi nauka pływnaia dzieci i niemowląt nauka pływania porady regulamin zajęć nauka pływania pływanie dla dzieci nauka pływania dzieci nauka pływania niemowląt nauka pływania dla dzieci nauka pływania dla niemowląt szkoła pływania Delfinki